Get Adobe Flash player

PODPISANIE UMOWY

 

Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji

28 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami samorządów lokalnych, które otrzymały dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, tj. strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej dla projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Chodecz”, Miasto i Gmina Chodecz opracuje dokument strategiczny pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Chodecz”, który to otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj.  61 992,00 zł. Szacowany ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 68 880,00 zł. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie Programu rewitalizacji będą pracownicy merytoryczni naszego Urzędu we współpracy z ekspertem zewnętrznym oraz firma zewnętrzna, posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie rewitalizacji oraz badań społecznych.

Program rewitalizacji stanowi będzie stanowił podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Podstawowym celem sporządzenia LPR jest określenie obszarów zdegradowanych na terenie Miasta i Gminy Chodecz, przeznaczonych do rewitalizacji oraz wskazanie projektów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanie problemów i zjawisk kryzysowych. W tym rozumieniu rewitalizacja to nie odnowienie budynków będących w złym stanie technicznym, ale rozwiązanie największych problemów społecznych występujących na terenie naszej Gminy. Zaplanowane działania będą zatem prowadzić do pozytywnych zmian w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Istotnym elementem prac nad programem jest  udział społeczności lokalnej w procesie jego opracowywania. W tym celu  będziemy zapraszać Państwa na  spotkania konsultacyjne i warsztaty strategiczne poświęcone LPR. Poprosimy również o wypełnienie kwestionariuszy ankiet, które dostarczymy do Państwa domów i zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie w proces przygotowywania programu rewitalizacji.