Get Adobe Flash player

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chodecz

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących projektu: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2023″. Konsultacje odbędą się w dniach 26.07.2017 r. – 18.08.2017 r.

Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, w godzinach pracy urzędu w pok. 17A
  • na stronie internetowej Gminy Chodecz w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chodecz”

(link: http://chodecz.pl/portal/?category_name=rewitalizacja).

Uwagi i wnioski do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: inwestycje@chodecz.pl w temacie / tytule wpisując „Uwagi do LPR Gmina Chodecz”,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, z dopiskiem „Rewitalizacja Gmina Chodecz” (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio u pracownika merytorycznego (Pani Agata Drzewiecka) w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, w pokoju 17A, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30,

w terminie do 18 sierpnia 2017 roku.

 

 

Burmistrz Chodcza
/-/
Jarosław Grabczyński

PR CHODECZ 26.07.2017

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

 

 

Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy (w tym radnych i sołtysów), a także wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Chodecz, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
i Gminy Chodecz
.

Spotkanie odbędzie się dnia 27 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (sala konferencyjna) o godzinie 1000.

Przedmiotem spotkania będzie uszczegółowienie i uzupełnienie informacji zebranych na etapie diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Chodecz, określenie obszaru zdegradowanego i wstępne wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Burmistrz Chodcza
/-/
Jarosław Grabczyński

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Miasto i Gmina Chodecz opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji, którego realizacja będzie podstawą o dofinansowania zadań rozwojowych i inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Program ten pozwoli na rewitalizację obszarów najbardziej zdegradowanych w naszej gminie. Środki finansowe będą przeznaczone na usprawnienia w sferze: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej.

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie pozwolą na przygotowanie oferty działań społecznych najbardziej odpowiedniej do zgłaszanych potrzeb.

W związku z powyższym, Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w oficjalnej konferencji otwierającej, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (sala konferencyjna) o godzinie 900 jako osobny punkt podczas sesji Rady Miejskiej.

Na konferencji zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji i Programu Rewitalizacji, a także zostanie przedstawiony dalszy plan pracy.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Burmistrz Chodcza

PODPISANIE UMOWY

 

Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji

28 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami samorządów lokalnych, które otrzymały dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, tj. strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej dla projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Chodecz”, Miasto i Gmina Chodecz opracuje dokument strategiczny pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Chodecz”, który to otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj.  61 992,00 zł. Szacowany ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 68 880,00 zł. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie Programu rewitalizacji będą pracownicy merytoryczni naszego Urzędu we współpracy z ekspertem zewnętrznym oraz firma zewnętrzna, posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie rewitalizacji oraz badań społecznych.

Program rewitalizacji stanowi będzie stanowił podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Podstawowym celem sporządzenia LPR jest określenie obszarów zdegradowanych na terenie Miasta i Gminy Chodecz, przeznaczonych do rewitalizacji oraz wskazanie projektów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanie problemów i zjawisk kryzysowych. W tym rozumieniu rewitalizacja to nie odnowienie budynków będących w złym stanie technicznym, ale rozwiązanie największych problemów społecznych występujących na terenie naszej Gminy. Zaplanowane działania będą zatem prowadzić do pozytywnych zmian w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Istotnym elementem prac nad programem jest  udział społeczności lokalnej w procesie jego opracowywania. W tym celu  będziemy zapraszać Państwa na  spotkania konsultacyjne i warsztaty strategiczne poświęcone LPR. Poprosimy również o wypełnienie kwestionariuszy ankiet, które dostarczymy do Państwa domów i zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie w proces przygotowywania programu rewitalizacji.

 

ANKIETA

 

Miasto i Gmina Chodecz opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji, którego realizacja będzie podstawą o dofinansowania zadań rozwojowych i inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Program ten pozwoli na rewitalizację obszarów najbardziej zdegradowanych w naszej gminie. Środki finansowe będą przeznaczone na usprawnienia w sferze: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej.

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie pozwolą na przygotowanie oferty działań społecznych najbardziej odpowiedniej do zgłaszanych potrzeb. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 20.01.2017 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Miasta i Gminy Chodecz mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest wyznaczenie obszarów problemowych i zdegradowanych. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie potrwa ok. 10 minut.

Wypełnioną ankietę można zostawiać do dnia 20.01.2017 r. w:

1) Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz przy ulicy Kaliskiej 2, pokój 1,

2) u Sołtysów w poszczególnych sołectwach

3) przesłać drogą elektroniczną na adres: inwestycje@chodecz.pl

Ankieta w wersji papierowej dostępna jest także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz,  w  pokoju  nr 17A.

Ankieta LPR Chodecz doc. Ankieta LPR Chodecz pdf

PODJĘCIE UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

Dnia 31 października br. Rada Miejska w Chodczu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Chodecz.

Treść uchwały dostępna tutaj: Uchwała nr XX/149/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2016