Get Adobe Flash player

ANKIETA

 

Miasto i Gmina Chodecz opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji, którego realizacja będzie podstawą o dofinansowania zadań rozwojowych i inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Program ten pozwoli na rewitalizację obszarów najbardziej zdegradowanych w naszej gminie. Środki finansowe będą przeznaczone na usprawnienia w sferze: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej.

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie pozwolą na przygotowanie oferty działań społecznych najbardziej odpowiedniej do zgłaszanych potrzeb. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 20.01.2017 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Miasta i Gminy Chodecz mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest wyznaczenie obszarów problemowych i zdegradowanych. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie potrwa ok. 10 minut.

Wypełnioną ankietę można zostawiać do dnia 20.01.2017 r. w:

1) Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz przy ulicy Kaliskiej 2, pokój 1,

2) u Sołtysów w poszczególnych sołectwach

3) przesłać drogą elektroniczną na adres: inwestycje@chodecz.pl

Ankieta w wersji papierowej dostępna jest także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz,  w  pokoju  nr 17A.

Ankieta LPR Chodecz doc. Ankieta LPR Chodecz pdf